„ Любородное Читалище, помогни ми ...
 

Мисия на неправителствената организация

Народно Читалище „Просвета -1929г.” с. Белащица е традиционно самоуправляващо се българско културно- просветно сдружение в селото, което изпълнява и държавни културно-просветни задачи. В неговата дейност могат да участват всички физически лица, без ограничение за възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.  
 
Читалището работи в тясна връзка с учебните заведения на територията на селото, с обществени и стопански организации, които извършват или подпомагат културната и духовна дейност.  
Читалището поддържа най-тесни връзки на сътрудничество и координация на културната дейност, организирана от общината, и участва най-активно в организацията и провеждането на общоселски и общински културни прояви. В своята дейност се съобразява със стратегията за развитие на общината в областта на културата.

Цели на организацията

ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ  
 
Чл.6.Основните цели на Народно Читалище „Просвета- 1929 г.”- с. Белащица са да задоволява потребностите на гражданите, свързани със:  
1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в с. Белащица.  
2. Запазване и обогатяване на обичаите и традициите на населението.  
3. Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата.  
4. Възпитаване в дух на демократизъм, родолюбие и общочовешка нравственост.  
5. Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание.  
6. Осигуряване на достъп до информация на населението.  
Чл.7. За осъществяване на основните си цели Народно Читалище „Просвета – 1929 г.” развива различни дейности и постига своите цели в областта на културата като:  
1. Урежда и поддържа общодостъпна библиотека и читалня, както и поддържа електронна информационна мрежа.  
2. Развива и подпомага любителското художествено творчество чрез организиране на самодейни колективи, клубове, школи, кръжоци, курсове от възможно най-много жанрове на изкуството.  
3. Организира празненства, концерти, чествания на бележити дати и събития, дискусионни клубове и срещи, срещи- разговори с творци, младежки дейности и други.  
4. Организира изложби от различно естество – фото изложби, изложби живопис, изложби на детското творчество- рисунки, мартеници, пана,различни предмети и др.  
5. Извършва проучвателна и събирателна дейност в областта на фолклора и местните обичаи, чествания и традиции, събиране и разпространяване на знания за родния край.  
6. Създаване и съхраняване на музейни колекции съгласно закона за културното наследство.  
7. Предоставяне на компютърни и Интернет услуги.  
Чл.8. За постигане на своите цели Читалището може да развива и допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната му дейност, в съответствие с действащото законодателство, като използва приходите от нея за постигане на определените в устава цели. Народните Читалища не разпределят печалба.  
Чл. 9. Читалището няма право да предоставя собствено или ползвано от него имущество възмездно или безвъзмездно:  
1. за хазартни игри и нощни заведения  
2. за дейност на нерегистрирани по Закона за вероизповеданията религиозни общности и юридически лица с не стопанска цел на такива общности  
3. за постоянно ползване от политически партии и организации.  
4. на Председателя, секретаря, членове на настоятелството и проверителната комисия и на членовете на техните семейства.  
Чл.10. Читалището може да се сдружава с други Читалища за постигане на своите цели, за провеждане на съвместни дейности и инициативи при условията и по реда на Закона за Народните Читалища.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info